Център за асистирана репродукция лого

Достъп до информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Център за асистирана репродукция.

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Деловодството на ЦАР отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация на адрес: гр. София 1431, бул. „Академик Иван Гешов” № 15, ет. 11, всеки работен ден в рамките на работното време на Деловодството.

• Устни запитвания: При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация на адрес: гр. София 1431, бул. „Академик Иван Гешов” № 15, ет. 11, всеки работен ден в работното време на Деловодството.

• Писмени запитвания: Писмените заявления за достъп до обществена информация, изпратени на адрес: гр. София 1431, бул. „Академик Иван Гешов” № 15, ет. 11, подлежат на задължителна регистрация в ЦАР.

• Запитвания по електронна поща: За писмени заявления се считат и заявленията, получени по електронен път на адрес: cfar@mh.government.bg, за което не е необходим електронен подпис.